Zasady zachowania poufności

Zasady zachowania poufności

Oświadczenie o ochronie danych
Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas szczególnie ważna. W związku z tym przetwarzamy Państwa dane osobowe (w skrócie "dane") wyłącznie w oparciu o przepisy prawne. Niniejsze Oświadczenie o ochronie danych osobowych ma na celu szczegółowe poinformowanie Państwa o przetwarzaniu Państwa danych w naszej firmie oraz o przysługujących Państwu roszczeniach i prawach w zakresie ochrony danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO)

1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych i z kim można się skontaktować?
Za przetwarzanie Państwa danych odpowiedzialna jest BayWa Agro Polska Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Kepińskiej 62, w  Brwinowie (kod pocztowy 05-840)
 Z doradcą ds. ochrony danych osobowych BayWa Agro Polska, można skontaktować się za pośrednictwem wyżej podanego adresu lub wysłać wiadomość na adres e-mail: arkadiusz.jasiorowski@baywa.com lub centrala@baywa.com 


2. Jakie dane są przetwarzane i z jakich źródeł pochodzą?
Przetwarzamy dane, które otrzymujemy od Państwa w ramach rozpoczęcia współpracy handlowej i relacji biznesowych. Ponadto przetwarzamy dane, które zgodnie z prawem otrzymaliśmy od wywiadowni gospodarczych, stowarzyszeń ochrony wierzycieli, z publicznie dostępnych źródeł (np. rejestr działalności gospodarczej, rejestr stowarzyszeń, księga wieczysta, media) i innych firm, z którymi utrzymujemy długotrwałe stosunki handlowe.
 
Dane osobowe obejmują, dane podstawowe/kontaktowe takie jak:
- jako klient prywatny: imię i nazwisko, adres, dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu) data urodzenia, dane z przedłożonego dowodu tożsamości, dane bankowe,
- jako klient firmowy lub dostawca: nazwa przedstawicieli prawnych, nazwa przedsiębiorstwa, numer rejestru handlowego, numer identyfikacji podatkowej VAT, numer rzedsiębiorstwa, adres, dane kontaktowe osoby wyznaczonej do kontaktów (adres e-mail, numer telefonu, numer faksu), dane bankowe.
 
Ponadto przetwarzamy również następujące inne dane osobowe:
- informacje o rodzaju i treści naszych relacji biznesowych, takie jak dane kontraktowe, dane dotyczące zamówień, dane dotyczące sprzedaży i odbioru, historia klientów i dostawców, dokumenty konsultingowe,
- informacje o Państwa sytuacji finansowej (np. dane dotyczące zdolności kredytowej),
- dane dotyczące reklamy i sprzedaży,
- dane dokumentacyjne (np. protokoły konsultacyjne)
- informacje z transakcji elektronicznych z BayWa (np. adres IP, dane do logowania), 
- inne dane, które otrzymaliśmy od Państwa w ramach naszych relacji biznesowych (np. podczas rozmów z klientami),
- dane, które sami generujemy na podstawie danych podstawowych/kontaktowych i innych danych, np. na podstawie analiz wymagań klienta i analiz potencjału klienta,
- udokumentowanie Państwa oświadczenia o wyrażeniu zgody na otrzymywanie np. newsletterów,
- zdjęcia robione w czasie imprez publicznych.

3. W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej dane będą przetwarzane?
Przetwarzamy Państwa dane zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz przepisami ustawy o ochronie danych w aktualnie obowiązującej wersji: 
 
• w celu realizacji zobowiązań (przed)umownych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO):
Państwa dane są przetwarzane w celu sprzedaży i dystrybucji naszych towarów i usług, w celach zaopatrzeniowych i logistycznych, jak również w celu zarządzania dostawcami i klientami oraz ich analizy. Dane te są przetwarzane w szczególności przy rozpoczęciu współpracy handlowej i realizacji umów z Państwem, na przykład w poniższych przypadkach:
- utworzenie i zarządzanie kontem klienta lub dostawcy,
- dostawa zamówień,
- zarządzanie kartami klientów, np. kartą paliwową BayWa,
- udział w konkursach, 
- wysyłanie informacji, np. prośba o katalog.
 
• w celu realizacji zobowiązań (przed) umownych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO):
przetwarzanie Państwa danych jest konieczne w celu wypełnienia różnych zobowiązań prawnych, np. wynikających z kodeksu handlowego lub niem. kodeksu podatkowego, przepisów dotyczących prania brudnych pieniędzy,  przepisów dotyczących poszczególnych produktów, np. rozporządzenia w sprawie substancji niebezpiecznych.
 
• w celu ochrony uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO):
ze względu na równowagę interesów dane mogą być przetwarzane w sposób wykraczający poza rzeczywistą realizację umowy w celu ochrony naszych słusznych interesów lub interesów osób trzecich, przetwarzanie danych w celu ochrony uzasadnionych interesów odbywa się na przykład w następujących przypadkach:
•    - konsultacje i wymiana danych z wywiadowniami gospodarczymi i stowarzyszeniami ochrony wierzycieli w celu określenia zdolności kredytowej oraz prowadzenia obejmującej cały koncern bazy danych dotyczącej zdolności kredytowej w celu określenia ryzyka niewykonania zobowiązań finansowych przez wspólnych klientów, 
•    - reklama lub marketing, 
•    - działania na rzecz zarządzania przedsiębiorstwem i dalszego rozwoju usług i produktów,
•    - prowadzenie obejmującej cały koncern bazy danych klientów w celu poprawy obsługi klienta,
•    - działania mające na celu ochronę siedzib BayWa Agro Polska przed działaniami sprzecznymi z umową lub niezgodnymi z prawem, np. kontrole dostępu, monitoring wideo,   
•    - w ramach ścigania karnego
• - w ramach Państwa zezwolenia (art. 6 ust. 1 lit. a RODO):
Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych, przetwarzanie będzie się odbywało wyłącznie zgodnie z celami i w zakresie uzgodnionym w oświadczeniu o wyrażeniu zgody. Wyrażona zgoda może zostać w każdej chwili wycofana ze skutkiem na przyszłość, np. przy wysyłaniu naszego newslettera. W tym celu prosimy o kontakt z BayWa Agro Polska podanym w pkt. 1.


4. Przetwarzanie danych osobowych do celów reklamowych
Wykorzystujemy również Państwa dane do komunikacji z Państwem w sprawie zamówień, określonych produktów lub kampanii marketingowych oraz do rekomendowania produktów lub usług, które mogą Państwa zainteresować.
Mogą Państwo w każdej chwili sprzeciwić się wykorzystywaniu Państwa danych osobowych do celów reklamowych, zarówno w całości, jak i w odniesieniu do pojedynczych działań, bez ponoszenia innych kosztów niż koszty wysyłki według stawek podstawowych. W tym celu prosimy o kontakt z BayWa Agro Polska, podanym w pkt. 1. 
 
Rekomendacje produktów pocztą elektroniczną
Zgodnie z wymogami prawnymi określonymi w § 7 ust. 3 niem. ustawy dot. nieuczciwej konkurencji UWG, BayWa Agro Polska ma prawo do wykorzystywania adresu e-mail podanego nam przez użytkownika przy zamawianiu produktu lub usługi w celu bezpośredniej reklamy własnych podobnych towarów lub usług. Otrzymacie Państwo od nas te rekomendacje dotyczące produktów, niezależnie od tego, czy subskrybujecie Państwo newsletter.
Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać od nas e-mailem rekomendacji dotyczących produktów, mogą Państwo w każdej chwili sprzeciwić się wykorzystaniu swojego adresu do tego celu bez ponoszenia innych kosztów niż koszty wysyłki według stawek podstawowych. W tym celu prosimy o kontakt  BayWa Agro Polska podanym w pkt. 1. Oczywiście każdy e-mail zawsze zawiera link do rezygnacji z subskrypcji. 
 
Newsletter 
Do wysyłania newslettera stosujemy tzw. metodę double opt-in, tzn. wysyłamy do Państwa newsletter pocztą elektroniczną tylko wtedy, gdy wcześniej wyraźnie potwierdzili Państwo, że powinniśmy aktywować usługę newslettera. Następnie wyślemy wiadomość e-mail z powiadomieniem i poprosimy o potwierdzenie, że użytkownik chce otrzymywać nasz newsletter, klikając na link znajdujący się w tym e-mailu.
Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać od nas newslettera, mogą Państwo w każdej chwili sprzeciwić się wykorzystaniu swojego adresu do tego celu bez ponoszenia innych kosztów niż koszty wysyłki według stawek podstawowych. W tym celu wystarczy wysłać wiadomość tekstową do centrum serwisowego BayWa, o którym mowa w pkt. 1. Oczywiście w każdym newsletterze znajduje się link do rezygnacji z subskrypcji.

Przesyłanie danych do Krajowego Rejestru Długów. 
BayWa Agro Polska Sp.z o.o.  przekazuje do Krajowego Rejestru Długów , dane osobowe zebrane w ramach niniejszego stosunku umownego, dotyczące rozpoczęcia, realizacji i zakończenia tych relacji handlowych, jak również dane o zachowaniach niezgodnych z umową lub o oszustwie. Podstawą prawną tego przekazania jest art. 6 ust. 1 lit. b) i art. 6 ust. 1 lit. F) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Przekazanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO może mieć miejsce tylko wtedy, gdy jest to konieczne do ochrony uzasadnionych interesów BayWa Agro Polska Sp.z o.o. lub stron trzecich i nie przeważa nad interesami lub podstawowymi prawami i wolnościami, które wymagają ochrony danych osoby, której te dane dotyczą. Wymiana danych z Krajowym Rejestrem Długów  służy również do wypełniania ustawowych obowiązków w zakresie sprawdzania zdolności kredytowej klientów.  Więcej informacji na temat działalności Krajowego Rejestru Długów można znaleźć w karcie informacyjnej zgodnie z art. 14 RODO lub na stronie internetowej pod adresem: www.krd.pl , Biura Informacji Gospodarczej S.A. we Wrocławiu (ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław)
Poza rejestrem KRD - BayWa Agro Polska korzysta z informacji gospodarczych: Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jacka Kaczmarskiego 77,  z BIG InfoMonitor - Biura Informacji Kredytowej S.A. (BIK) i Związku Banków Polskich (ZBP) 
Prowadzenie bazy danych wiarygodności kredytowej obejmującej cały koncern.
Jeżeli w ramach dopuszczalności prawnej uzyskaliśmy od wywiadowni gospodarczej dane o wiarygodności kredytowej, przechowujemy je w systemie, do którego mają dostęp spółki koncernu uczestniczące w zarządzaniu wierzytelnościami BayWa Agro Polska. Ma to na celu ułatwienie przetwarzania transakcji dla wspólnych klientów oraz identyfikację ryzyka niewywiązania się ze zobowiązań finansowych. Dostęp do bazy danych wiarygodności kredytowej możliwy jest wyłącznie w przypadku istnienia uzasadnionego interesu w danej spółce koncernu.


6. Kto otrzymuje moje dane?
Jeśli korzystamy z usług usługodawcy w związku z realizacją zamówienia, mimo to ponosimy odpowiedzialność za ochronę Państwa danych osobowych. Wszyscy wykonawcy są umownie zobowiązani do traktowania Państwa danych w sposób poufny i przetwarzania ich wyłącznie w ramach świadczenia usług. Zatrudnieni przez nas wykonawcy otrzymają Państwa dane, jeśli będą potrzebować ich do wykonania swoich usług. Są to na przykład dostawcy usług IT, którzy zapewniają działanie i bezpieczeństwo naszego systemu informatycznego, jak również dostawcy reklam i adresów (list broker) własnych kampanii reklamowych.
 
Państwa dane będą przetwarzane w bazie danych klientów BayWa Agro Polska. Baza danych klientów BayWa Agro Polska przyczynia się do poprawy jakości danych istniejących klientów (kasowanie dubletów, wskaźnik przeprowadzka/zgon, korekta adresu) oraz umożliwia wzbogacenie o dane ze źródeł publicznych. Dane te są udostępniane spółkom grupy BayWa korzystającym z bazy danych klientów BayWa Agro Polska (spółki korzystające) i mogą być wykorzystywane w spersonalizowanych kampaniach marketingu bezpośredniego (np. newslettery), w celu ukierunkowanego marketingu internetowego i spersonalizowanego projektowania sklepów internetowych.
 
Baza danych klientów BayWa Agro Polska umożliwi korzystającym z niej spółkom, które współpracują z tymi samymi klientami, korzystanie z informacji o tych klientach w różnych organizacjach. Celem tego postępowania jest dostarczanie klientom najbardziej aktualnych i istotnych informacji na bieżąco. Takie przetwarzanie zainteresowań klientów stanowi profiling w rozumieniu art. 4 RODO; zautomatyzowane podejmowanie decyzji nie ma miejsca. Dane klientów są zachowywane w odniesieniu do firmy i oddzielnie dla każdej firmy, przy czym BayWa Agro Polska działa jako dostawca usług dla poszczególnych korzystających spółek.
 
Przegląd spółek z koncernu BayWa AG znajduje się pod następującym linkiem: 
https://www.baywa.com/konzern/im_profil/konzerngesellschaften/
 
Jeżeli oferta jest składana/sprzedaż odbywa się za pośrednictwem portali producenta, podane przez Państwa dane będą przetwarzane bezpośrednio na portalu producenta.


7. Jak długo moje dane będą przechowywane?
Przetwarzamy Państwa dane do momentu zakończenia współpracy handlowej lub do momentu wygaśnięcia gwarancji, rękojmi, przedawnienia i ustawowych okresów przechowywania (np. zgodnie z niemieckim kodeksem handlowym lub niem. kodeksem podatkowym); ponadto do momentu zakończenia wszelkich sporów prawnych, w których dane te są wymagane jako dowód.
W przypadku monitoringu wideo zdjęcia są zazwyczaj usuwane po 7 dniach.


8. Przetwarzanie danych kandydatów
W przypadku przesłania podania o pracę za pośrednictwem portalu z ofertami pracy, dane osobowe są przechowywane w bezpiecznym środowisku operacyjnym, aby chronić je przed utratą lub niewłaściwym wykorzystaniem. Dane dotyczące Państwa podania będą udostępniane osobom przeprowadzającym i autoryzowanym do przeprowadzenia procesu aplikacji w BayWa AG i jej spółkach, np. ewentualnie w celu zaoferowania Państwu alternatywnych stanowisk. Po zakończeniu procesu aplikacyjnego (tj. po przyjęciu do pracy lub odrzuceniu podania) dane kandydata są przechowywane przez okres maksymalnie 9 miesięcy. Mogą Państwo wystąpić o usunięcie swoich danych wcześniej, ale nie przed upływem pięciu miesięcy po zakończeniu procesu aplikacji, ponieważ musimy przechowywać dane za ten okres, aby spełnić wymogi prawne dotyczące prawidłowego rozpatrzenia podań o pracę oraz aby móc odpowiedzieć na pytania związane z przyjęciem do pracy lub odrzuceniem podania. Jeśli chcą Państwo, aby Państwa dane zostały usunięte po upływie pięciomiesięcznego okresu, prosimy o wysłanie do nas wiadomości e-mail na adres bewerberservice@baywa.de.


9. Komunikacja przez e-mail
Należy pamiętać, że wysyłanie niezaszyfrowanych wiadomości e-mail należy traktować jako niebezpieczne, ponieważ osoby nieupoważnione mogą zapoznawać się z treścią wiadomości e-mail i ewentualnie manipulować nią. W związku z tym zalecamy, aby w ramach komunikacji z nami nie wysyłać poufnych danych za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku konieczności wysłania poufnych danych pocztą elektroniczną należy skorzystać z opcji szyfrowania wiadomości. Tutaj można przeczytać jak to zrobić.


10. Jakie informacje są gromadzone podczas odwiedzin na tej stronie?
Stosowanie plików cookie tzw. ciasteczek
Nasza strona używa tzw. cookies. Są to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika za pomocą przeglądarki. Nie wyrządzają one żadnych szkód. Używamy plików cookie, aby uczynić naszą stronę przyjazną dla użytkownika. Niektóre pliki cookie pozostają zapisane na urządzeniu końcowym do czasu ich usunięcia. Umożliwiają nam rozpoznanie przeglądarki przy kolejnych odwiedzinach. Jeśli tego nie chcesz, możesz ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby informowała Cię o ustawieniu plików cookie i zezwalała na to tylko w indywidualnych przypadkach. Po deaktywacji plików cookie, funkcjonalność naszej strony internetowej może być ograniczona.
 
Przesyłanie danych i protokołowanie do celów systemu wewnętrznego i do celów statystycznych
Z przyczyn technicznych Państwa przeglądarka internetowa automatycznie przesyła dane do naszego serwera internetowego, gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową. Obejmuje to między innymi datę i godzinę wejścia na stronę, adres URL strony odsyłającej, udostępniony plik, ilość przesłanych danych, typ i wersję przeglądarki, system operacyjny i adres IP. Dane te są zapisywane oddzielnie od innych danych, które wprowadzają Państwo w związku z korzystaniem z naszej oferty. Nie jest dla nas możliwe przypisanie tych danych do konkretnej osoby. Dane te są analizowane wyłącznie do celów statystycznych lub w kontekście ścigania karnego.
 
Analiza stron internetowych
Strona zbiera za pomocą narzędzi analizy ogólne informacje o zachowaniach odwiedzających nią użytkowników. Obejmują one na przykład strony, które otworzono, długość pobytu, strony odsyłające, jak również ogólne informacje o systemie komputerowym, takie jak system operacyjny, rozdzielczość ekranu, używana przeglądarka itp. Wszystkie zgromadzone dane są przechowywane anonimowo i nie mogą być przypisane do konkretnej osoby. Jeśli użytkownik nie zgadza się z się z tym anonimowym zapisem zachowań, może temu zapobiec poprzez deaktywację plików cookie w przeglądarce.
 
Korzystanie z Google Analytics
Ta strona korzysta również z Google Analytics, internetowej usługi analizy Google. Google Analytics wykorzystuje tzw. cookies (małe pliki tekstowe), które są zapisywane na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę korzystania z witryny przez użytkownika.
Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkowników (łącznie z adresem IP) są przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na stronach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli osoby trzecie przetwarzają te dane na zlecenie Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, należy jednak pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji strony internetowej może okazać się niemożliwe. Korzystając z tej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie przez Google Państwa danych w sposób i w celach określonych powyżej. 
Informujemy, że ta strona korzysta wyłącznie z Google Analytics za pomocą add-on deaktywacji "_anonimizeIp()".               Adres IP użytkownika nie zostaje całkowicie zapisany. Identyfikacja odwiedzającego stronę internetową jest wykluczona.
Użytkownik może sprzeciwić się korzystaniu z Google Analytics instalując w przeglądarce add-on deaktywacji (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de). W ten sposób użytkownik informuje Google Analytics, że Google Analytics nie powinna otrzymać żadnych informacji o odwiedzinach na stronie internetowej. Bez Państwa wyraźnej zgody nie będziemy używać narzędzi śledzenia tzw. tracking tools aby
•    - w ukryty sposób gromadzić dane osobowe na temat użytkowników,
•    - przekazywać takie dane osobom trzecim i platformom marketingowym, lub
•    - aby połączyć dane z Państwa danymi osobowymi (nazwisko, adres itd.).
 
Korzystanie z funkcji Google Remarketing i AdWords
Na tej stronie korzystamy z funkcji Google Remarketing i Google AdWords. Dzięki tej technologii użytkownikom, którzy już wcześniej odwiedzili naszą stronę internetową, wyświetlane są docelowe reklamy na stronach Google Partner Network. W tym celu Google zapisuje na komputerze użytkownika małe pliki tekstowe (tzw. cookies), za pomocą których można analizować odwiedziny na stronie internetowej, a następnie wykorzystywać je do ukierunkowanych rekomendacji dotyczących produktów i reklamy opartej na zainteresowaniach. Mają Państwo możliwość deaktywacji wykorzystywania plików cookie do celów reklamowych. Proszę w tym celu kliknąć Google's Ads Preferences Manager, alternatywnie użytkownik może uniemożliwić wykorzystanie cookies przez dostawców zewnętrznych, klikając tutaj: Network Advertising Initiative's opt-out page.
 
Korzystanie z Hotjar
Ta strona korzysta z funkcji serwisu internetowego Hotjar, prowadzonego przez Hotjar Ltd., który jest europejskim przedsiębiorstwem z siedzibą na Malcie. Hotjar używa plików cookie. Są to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę korzystania z witryny przez użytkownika. Analiza jest zawsze anonimowa, nie można ustalić powiązania z osobą użytkownika. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania przez użytkowników z tej strony internetowej są przekazywane do serwera Hotjar znajdującego się na terytorium Unii Europejskiej i tam przechowywane. Jeśli użytkownik nie zgadza się na anonimowe zapisanie swoich zachowań związanych z korzystaniem, może w każdej chwili sprzeciwić się korzystaniu z Hotjar na stronie https://www.hotjar.com/opt-out.
 
Analiza zakupów przez eKomi
Jeśli zgodzili się Państwo na udział eKomi w analizie zakupów przez ocenę zawartości koszyka, Państwa dane (imię i nazwisko, adres e-mail, numer zamówienia) zostaną przekazane naszemu usługodawcy eKomi (eKomi Ltd, Markgrafenstraße 11, 10969 Berlin, Niemcy). Proszę zapoznać się również z polityką prywatności eKomi (http://www.ekomi.de/de/datenschutz). Po złożeniu zamówienia użytkownik otrzyma od eKomi e-mail z linkiem, za pomocą którego może ocenić nasz sklep oraz zakupiony towar. eKomi zobowiązuje się do przetwarzania przesłanych danych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
 
Korzystanie z Microsoft Tracking
Nasza oferta online wykorzystuje również śledzenie konwersji tzw. conversion tracking firmy Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA). Microsoft Bing Ads umieszcza cookie na komputerze użytkownika, jeśli użytkownik wejdzie na naszą stronę internetową za pośrednictwem reklamy Microsoft Bing. Microsoft Bing i my widzimy w ten sposób, że ktoś kliknął w reklamę, został przekierowany na naszą stronę internetową i osiągnął wcześniej zdefiniowaną stronę docelową (strona konwersji). Widzimy tylko całkowitą liczbę użytkowników, którzy kliknęli w reklamę Bing i zostali przekierowani na stronę konwersji. Żadne dane osobowe dotyczące tożsamości użytkownika nie zostaną ujawnione. Jeśli użytkownik nie chce uczestniczyć w procesie śledzenia, może również zrezygnować z ustawienia wymaganego w tym celu pliku cookie - na przykład za pomocą ustawienia przeglądarki, które generalnie deaktywuje automatyczne ustawienie plików cookie. Więcej informacji na temat ochrony danych i plików cookie stosowanych w Microsoft Bing można znaleźć na stronie internetowej firmy Microsoft: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement. 
 
Korzystanie z CRITEO
Na naszych stronach internetowych anonimowe informacje o zachowaniach odwiedzających strony są gromadzone i przechowywane przez technologię Criteo GmbH w celach marketingowych. Dane te są zapisywane w plikach cookie na komputerze użytkownika. Criteo GmbH wykorzystuje algorytm do analizy anonimowo zapisanych zachowań odwiedzania stron, a następnie może wyświetlać na innych stronach internetowych (tzw. publishern) ukierunkowane rekomendacje produktów w postaci spersonalizowanych bannerów reklamowych. W żadnym wypadku dane te nie mogą zostać wykorzystywane do osobistej identyfikacji użytkownika jako osoby odwiedzającej naszą stronę internetową. Zebrane dane będą wykorzystywane wyłącznie w celu udoskonalenia oferty. Informacje te nie będą wykorzystywane w żadnym innym celu, ani przekazywane osobom trzecim.
Użytkownik może sprzeciwić się całkowitej analizie swojego zachowania na naszych stronach internetowych klikając w link Criteo’s opt-out page.
Dalsze informacje na temat wykorzystywanej technologii znajdują się tutaj data protection provisions of Criteo GmbH.
Korzystanie z wtyczek społecznościowych tzw. social plugins
Na naszej stronie znajdują się wtyczki społecznościowe, których podstawowe ustawienia zostały zdeaktywowane ze względu na ochronę danych. Wchodząc na naszą stronę internetową, żadne dane nie są zazwyczaj przekazywane do serwisów społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter czy Google +, w związku z czym tworzenie profilu przez osoby trzecie jest wykluczone.
 
Deaktywowane wtyczki społecznościowe można rozpoznać, ponieważ są one podświetlone na szaro.
Użytkownik ma jednak możliwość aktywacji wtyczek społecznościowych za pomocą jednego kliknięcia, a tym samym wyrażenia zgody na komunikowanie się z danym serwisem społecznościowym. Po aktywacji wtyczki społecznościowej pewne dane, takie jak adres IP, informacje o używanej przeglądarce i systemie operacyjnym, witrynie internetowej, do której uzyskano dostęp, oraz data i godzina, są przesyłane do odpowiednich portali społecznościowych. W trakcie tej komunikacji dane z serwera dostawcy mediów społecznościowych są również przesyłane na naszą stronę internetową. Dostawca wtyczki społecznościowej otrzymuje informacje o odwiedzanych stronach internetowych, niezależnie od tego, czy użytkownik jest aktualnie zalogowany u dostawcy wtyczki mediów społecznościowych (np. facebook) i czy użytkownik kliknął wtyczkę, czy nie. Dostawca może również przetwarzać te dane poza Unią Europejską, a także tworzyć zindywidualizowane profile użytkowników. Nie mamy wpływu na rodzaj, zakres i cel przetwarzania danych przez dostawcę serwisu społecznościowego.
Aktywna wtyczka społecznościowa jest wyświetlana na kolorowo, a dane są już w tym momencie przesyłane do serwisu społecznościowego - jak to opisano powyżej. Klikając drugi raz można korzystać z wtyczki społecznościowej.
 
Facebook: 
Więcej informacji na temat wtyczki i odpowiednich serwisów społecznościowych można uzyskać na Facebooku https://developers.facebook.com/plugins . Tzw. instrukcja korzystania z danych na Facebooku jest dostępna na stronie internetowej Facebooka: http://www.facebook.com/about/privacy.
 
Twitter: 
Więcej informacji od Twittera na temat wtyczki i odpowiednich serwisów społecznościowych można uzyskać tutaj: https://twitter.com/logo . Informacje dot. ochrony danych Twittera można uzyskać tutaj: https://twitter.com/privacy. 
 
Google+: 
Więcej informacji od Google na temat wtyczki i odpowiednich serwisów społecznościowych można uzyskać tutaj: http://support.google.com/plus/bin/answer.py?hl=de&answer=1319578&rd=1. Oświadczenie dot. ochrony danych Google można uzyskać tutaj: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy.
 
Profilowanie tzw. profiling podczas odwiedzin tej strony internetowej
Na naszej stronie internetowej profilowanie odbywa się na podstawie zachowań klikania. Profilowanie to ma na celu poprawę komfortu użytkowania przez Klientów odwiedzających naszą stronę internetową. Na przykład, jeśli interesują Państwa głównie produkty i treści związane z rolnictwem, zostaną Państwo przekierowani na stronę grupy docelowej "rolnictwo" następnym razem, gdy odwiedzą Państwo tę stronę internetową.
Ponadto, sugerowane będą Państwu wybrane artykuły fachowe lub oferty związane z Państwa zachowaniami na naszej stronie internetowej. Na przykład, jeśli użytkownik kupił karmę dla zwierząt domowych w naszym sklepie internetowym lub jeśli zapoznał się z niektórymi treściami dotyczącymi zwierząt domowych na naszej stronie internetowej, wyświetlą mu się artykuły z sekcji "karma dla zwierząt domowych" na naszej stronie głównej.
Aby było to możliwe używamy plików cookie. Jeśli użytkownik nie życzy sobie tego, może ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby informowała go o ustawieniu plików cookie i zezwalała na to tylko w indywidualnych przypadkach. Po deaktywacji plików cookie, funkcjonalność naszej strony internetowej może być ograniczona.
Nasze zarządzanie relacjami z klientami obejmuje również profilowanie w oparciu o Państwa zachowania zakupowe w naszych oddziałach oraz rozmowy z klientami.
We wszystkich tych przypadkach nie ma zautomatyzowanego procesu decyzyjnego w rozumieniu RODO. 
 
11. Czy dane osobowe są przekazywane do kraju trzeciego?
Zasadniczo nie przekazujemy żadnych danych do kraju trzeciego. Przekazanie odbywa się wyłącznie w indywidualnych przypadkach na podstawie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności, standardowych klauzul umownych, odpowiednich gwarancji lub Państwa wyraźnej zgody.


12. Jakie przysługują mi prawa do ochrony danych osobowych?
Przysługuje Państwu w każdej chwili prawo do informacji, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania przechowywanych danych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do możliwości przekazania danych i zażalenia zgodnie z wymogami prawa o ochronie danych osobowych. 
 
Prawo do informacji:
Mogą Państwo zwrócić się do nas z zapytaniem, czy i w jakim zakresie przetwarzamy Państwa dane. 


Prawo do sprostowania:
Jeżeli Państwa dane osobowe, które przetwarzamy są niekompletne lub nieprawidłowe, mogą Państwo w każdej chwili zwrócić się do nas z prośbą o ich poprawienie lub uzupełnienie.

Prawo do usunięcia danych:
Mogą Państwo zwrócić się do nas o usunięcie Państwa danych, jeżeli przetwarzamy je niezgodnie z prawem lub jeżeli przetwarzanie to w nieproporcjonalny sposób narusza Państwa uzasadnione interesy w zakresie ochrony danych. Należy pamiętać, że mogą istnieć powody, które uniemożliwiają natychmiastowe usunięcie, np. w przypadku prawnie uregulowanych obowiązków przechowywania danych.
Niezależnie od skorzystania z prawa do usunięcia danych, usuniemy je natychmiast i w całości, jeżeli żaden odnoszący się do czynności prawnej i prawny okres przechowywania danych nie będzie stał na przeszkodzie. 

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych: 
Mogą Państwo poprosić nas o ograniczenie przetwarzania Państwa danych, jeżeli
•    - kwestionują Państwo prawidłowość danych przez okres czasu, który pozwala nam zweryfikować dokładność danych,
•    - przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, ale użytkownik odmawia usunięcia danych, i zamiast tego zwraca się z prośbą o ograniczenie ich wykorzystania,
•    - dane te nie są już nam potrzebne do zamierzonego celu, ale nadal są potrzebne Państwu do dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych, lub
•    - został wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania danych.
 
Prawo do przekazywania danych: 
Mogą Państwo wymagać od nas przekazania danych w formie mającej określoną strukturę, aktualnej i nadającej się do odczytu maszynowego oraz wymagać przekazania tych danych innej osobie odpowiedzialnej bez naszej ingerencji, pod warunkiem, że
•    - przetwarzamy te dane na podstawie zezwolenia, które Państwo wyrazili i które mogą Państwo odwołać lub w celu realizacji umowy między nami, oraz
•    - przetwarzanie to odbywa się metodami w procesie zautomatyzowanym.
Jeżeli jest to technicznie wykonalne, mogą Państwo zażądać przekazania swoich danych bezpośrednio innej osobie odpowiedzialnej.
 
Prawo sprzeciwu:
Jeżeli przetwarzamy Państwa dane z uzasadnionych powodów, mogą Państwo w każdej chwili sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu danych z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji; dotyczy to również profilowania w oparciu o te przepisy. Nie będziemy wtedy przetwarzać Państwa danych, chyba że udowodnimy, że istnieją ważne i wymagające ochrony powody przetwarzania, które przeważają nad Państwa interesami, prawami i wolnościami, a przetwarzanie służy dochodzeniu, egzekwowaniu lub obronie roszczeń prawnych. Mogą Państwo w każdej chwili bez podania przyczyn sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych do celów reklamy bezpośredniej.
 
Prawo do złożenia zażalenia:
Jeśli uważają Państwo, że przy przetwarzaniu Państwa danych naruszamy niemieckie lub europejskie przepisy o ochronie danych, prosimy o kontakt w celu wyjaśnienia wszelkich pytań. Oczywiście mają Państwo również prawo skontaktować się z organem właściwym dla BayWa Agro Polska tj. Urzędem Nadzoru Ochrony Danych (UODO). 
Jeśli chcą Państwo dochodzić od nas któregokolwiek z powyższych praw, prosimy o kontakt z centrum serwisowym BayWa w ptk. 1. W razie wątpliwości możemy poprosić o dodatkowe informacje w celu potwierdzenia Państwa tożsamości.
 

13. Czy jestem zobowiązany/-a do podania danych?
Przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne do zawarcia lub realizacji umowy z nami. Jeśli nie przekażecie nam Państwo tych informacji, będziemy musieli odmówić zawarcia umowy lub wykonania zlecenia lub nie będziemy mogli wykonać już istniejącej umowy i w związku z tym będziemy musieli ją rozwiązać. Nie są Państwo zobowiązani jednak  do wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, które nie są istotne lub wymagane prawem do realizacji umowy.