Ogólne warunki handlowe

Ogólne warunki handlowe firmy BayWa Agro Polska Sp. z o.o. 
Poniższe ogólne warunki firmy BayWa Agro Polska Sp. z o.o. („Przedsiębiorstwo“) stanowią integralną część wszystkich umów. Jeżeli dla danego rodzaju umów  BayWa Agro Polska Sp. z o.o. ustali warunki szczególne, to stosuje się te warunki odpowiednio (np. w przypadku umów dotyczących handlu nasionami stosuje się właściwe warunki szczególne, w przypadku umów handlu na odległość lub handlu online uzupełniająco obowiązują szczególne warunki handlowe dla realizacji transakcji E-Commerce).
Nie obowiązują jakiekolwiek warunki handlowe kontrahenta będącego przedsiębiorcą  w rozumieniu art. 43¹ kodeksy cywilnego („Klient“), również jeśli Przedsiębiorstwo wyraźnie ich nie odrzuci. Warunki Przedsiębiorcy obowiązują także w odniesieniu do późniejszych dostaw na podstawie zamówień składanych pisemnie lub ustnie. 
1. Wzrost cen. Klient zostanie obciążony w takiej samej wysokości wynikłą po zawarciu umowy kwotą podwyżki kosztów robocizny, materiałów lub podatku VAT, jeśli dostawa ma nastąpić później niż cztery miesiące od zawarcia umowy. W przypadku podwyżki cen przekraczającej pięć procent Klient ma prawo odstąpienia od umowy.
2. Dostawa, przewóz towarów, opakowanie, palety. Dostawa odbywa się na koszt i ryzyko klienta. Częściowe dostawy są dopuszczalne; traktuje się je jako samodzielne dostawy. Klient jest obciążany stosowanymi w handlu kosztami opakowań i palet. Przyjmowanie zwrotów palet przez dostarczający zakład Przedsiębiorstwa odbywa się tylko w stanie nienagannym po potrąceniu odpowiednich kosztów manipulacyjnych i kosztów zużycia. Straty lub uszkodzenia transportowe Klient zobowiązany jest reklamować przedsiębiorstwu dokonującego transportu i uzyskać odpowiednie poświadczenie przed przyjęciem towaru. Przy uzgodnionej bezpośredniej dostawie do Klienta wykonanie umownego obowiązku dostawy ma miejsce w momencie przekazania towaru i potwierdzenia przekazania poprzez złożenie podpisu przez Klienta na dokumencie dostawy. Punkt 7 ma zastosowanie.
3. Jeżeli uzgodniona została dostawa franco plac budowy, wówczas Klient musi zadbać o to, aby po drodze dojazdowej oraz po placu budowy mogły się poruszać przynajmniej 40-tonowe samochody ciężarowe (całkowita masa zespołu pojazdów). Rozładunek jest sprawą Klienta i odbywa się na ryzyko Klienta. Przy dostawie pojazdem wyposażonym w dźwig naliczone zostaną powszechnie obowiązujące koszty rozładunku. Koszty dodatkowe z tytułu braku gotowości do odbioru w miejscu dostawy ponosi Klient.
4. Dostawy paliw napędowych i smarów, oleju opałowego i paliw stałych. Podstawę uzgodnionej ceny stanowi wielkość zamówienia. W przypadku niższych lub wyższych ilości dostawy cena jest podwyższana lub obniżana zgodnie z obowiązującymi w dniu zamówienia cenami progresywnymi Przedsiębiorstwa. Nie ponosi się odpowiedzialności za określone temperatury towaru.
5. Termin dostawy. Wszelkiego rodzaju zdarzenia, za które Przedsiębiorstwo nie ponosi winy (strajki pracownicze, awarie zakładowe, zakłócenia transportu, blokady dostaw itd), zwalniają Przedsiębiorstwo z obowiązku dostawy na czas trwania przeszkody. Jeśli Klient jest konsumentem, to obowiązuje zastrzeżenie terminowej dostawy od poddostawców, na wypadek gdyby dostawa do Przedsiębiorstwa nie nastąpiła bez winy Przedsiębiorstwa. W przypadku klientów będących przedsiębiorcami, podmiotami prawa publicznego oraz podmiotami stanowiącymi wyodrębniony majątek publiczno-prawny obowiązuje generalne zastrzeżenie terminowej dostawy od poddostawców.
6. Rękojmia, przedawnienie. Jeżeli Klient jest przedsiębiorcą lub podmiotem prawa publicznego lub podmiotem stanowiącym wyodrębniony majątek publiczno-prawny, to może on z tytułu rękojmi domagać się usunięcia wad lub wymiany rzeczy na nową, wyklucza się prawo do odstąpienia od umowy i prawo żądania obniżenia ceny. Rękojmia nie obowiązuję w przypadku sprzedaży używanych rzeczy ruchomych na rzecz Klienta będącego przedsiębiorcą, podmiotem  prawa publicznego lub podmiotem stanowiącym wyodrębniony majątek publiczno-prawnego. W zakresie nie uregulowanym powyżej stosuje się odpowiednio przepisy art. 556 - 576 Kodeksu cywilnego. 
W przypadku sprzedaży nowych rzeczy ruchomych na rzecz Klienta będącego przedsiębiorcą roszczenia z tytułu rękojmi ulegają przedawnieniu w terminie roku  a  w przypadku sprzedaży używanych rzeczy ruchomych na rzecz klientów będącymi konsumentami, roszczenia z tytułu niezgodności towaru z umową ulegają przedawnieniu w terminie jednego roku. Jeśli przedsiębiorstwo ponosi odpowiedzialność według punktu 8, obowiązują ustawowe terminy przedawnienia.
7. Reklamacje. Reklamacje należy składać w formie tekstowej (pisemnie lub e-mailem). Wady jawne należy zgłaszać niezwłocznie, najpóźniej jednak osiem dni roboczych po przekazaniu towaru. Wynikające z dowodu dostawy odstępstwa ilości lub rodzaju towaru dostarczonego od ilości lub rodzaju towaru zamówionego stanowią wady jawne. W przypadku dostaw masy betonowej transportowanej Klient ma obowiązek niezwłocznego zgłoszenia do przedsiębiorstwa wad jawnych telefonicznie jeszcze przed rozładunkiem. Towary wykazujące wady jawne nie mogą być montowane, przemieszane ani łączone z rzeczami ruchomymi ani też z nimi mieszane. Wady ukryte należy reklamować niezwłocznie, najpóźniej jednak w ciągu ośmiu dni roboczych po ich odkryciu lub ujawnieniu. 
8. Odpowiedzialność cywilna. Przedsiębiorstwo ponosi odpowiedzialność w przypadku działania umyślnego lub rażącego zaniedbania w pełnym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku szkód wynikających z zagrożenia dla życia, ciała, zdrowia lub naruszenia istotnych obowiązków umownych, Przedsiębiorstwo odpowiada ponadto za każde zaniedbanie. Nie ma wykraczającej poza to odpowiedzialności cywilnej. 
9. Płatności, o ile nie uzgodniono inaczej, dokonywane są natychmiast przy przekazaniu towaru bez jakichkolwiek potrąceń. Przedsiębiorstwo zastrzega sobie prawo do odrzucenia czeku lub innych niegotówkowych środków płatniczych. Akceptacja odbywa się zawsze jedynie w miejscu płatności. Płatności w walucie obcej są księgowane na rachunku zgodnie z rozliczeniem bankowym. Opłaty bankowe ponosi Klient.
10. Termin awizowania dla ściągania not obciążeniowych SEPA. Jeśli klient korzysta z procedury obciążeniowej SEPA, wówczas otrzymuje on awizo od banku jeden dzień roboczy wcześniej. Ściąganie płatności stałych o takich samych kwotach jest awizowane raz w roku.
11. Wysyłka zwrotna towarów i zwrot
Zwroty towarów wymagają pisemnej zgody Przedsiębiorstwa. Zwrot na rachunek może nastąpić bez doliczania kosztów transportu do zakładu, z którego nastąpiła dostawa, i po przedłożeniu faktury oraz po potrąceniu opłaty manipulacyjnej w wysokości minimum piętnastu procent ich wartości. Wykonania specjalne i towary, które zostały nabyte na szczególne życzenie klienta (towary komisjonowane), są wykluczone ze zwrotów.
12. Data dostawy. Data dostawy odpowiada dacie rachunku, o ile na rachunku nie podano inaczej.
13. Cesja. Klient nie może dokonywać cesji praw na rzecz osób trzecich bez zgody przedsiębiorstwa,
14. Rozliczenie. Klient może dokonać rozliczenia tylko z należnością, która uznana jest za niekwestionowaną, chyba że należność wynika z tego samego stosunku umownego.
15. Miejscem wykonania umowy w przypadku świadczeń wzajemnych jest siedziba zakładu, z której Przedsiębiorstwo dokonuje świadczenia 
16. Montaż. O ile nie uzgodniono inaczej, cena nie zawiera ustawienia i montażu np. urządzeń i maszyn.
17. Ochrona danych osobowych. Dane osobowe pobierane, przechowywane i opracowywane są w zakresie koniecznym do realizacji umowy oraz zgodnie z przepisami  Ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o ochronie danych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz 926 z późn. zmianami) w szczególności dotyczących zabezpieczenia danych osobowych przed dostępem ze strony osób nieuprawnionych. 
18. Zastrzeżenie własności
18.1. Przedsiębiorstwo zastrzega sobie prawo własności do czasu całkowitego wykonania umowy, w obrocie z przedsiębiorcami do czasu spłaty wszystkich powstałych do tej pory należności z tytułu transakcji lub powstających jeszcze należności dodatkowych, które znajdują się w bezpośrednim związku z dostarczonym towarem (odsetki z tytułu użytkowania, odszkodowanie z tytułu zwłoki, itp). W przypadku transakcji z rachunkiem bieżącym zastrzeżenie własności obowiązuje także jako zabezpieczenie należności saldowej przedsiębiorstwa. Przygotowanie, obróbka, montaż lub inne użycie towaru zastrzeżonego wykonuje się jak ma to miejsce w zleceniu przedsiębiorstwa. Jeśli towar zastrzeżony zostanie zmieszany, połączony lub przemieszany z innymi przedmiotami („towar obcy“), wówczas klient odstępuje swoje prawo własności lub współwłasności w odniesieniu do nowego przedmiotu na rzecz przyjmującego przedsiębiorstwa i przechowuje go z zachowaniem staranności handlowej nieodpłatnie dla przedsiębiorstwa.
18.2. Jeśli klient zbędzie towar zastrzeżony sam lub razem z towarem obcym, wówczas już teraz odstępuje on należności powstałe z tytułu odsprzedaży w wysokości wartości towaru zastrzeżonego wraz z kosztami dodatkowymi na rzecz przedsiębiorstwa przyjmującego odstąpienie. Wartość towaru zastrzeżonego jest kwotą rachunku przedsiębiorstwa z doliczeniem dodatku zabezpieczającego w wysokości trzydziestu ośmiu procent. W taki sam sposób odstępowane są wszelkie należności klienta, które powstaną u niego z tytułu umów w związku z przeróbką względnie zabudową przedmiotu zastrzeżonego, oraz należności, które narosną u klienta w wyniku połączenia towaru zastrzeżonego z nieruchomością osoby trzeciej. Wstępne odstąpienie rozciąga się także na wszelkie należności saldowe.
18.3. Jeśli klient zabuduje towar zastrzeżony jako istotną część swojej własnej nieruchomości, wówczas już teraz odstępuje on powstałe ze zbycia nieruchomości lub powstałe z praw do nieruchomości należności w wysokości wartości towaru zastrzeżonego (łącznie z dodatkiem zabezpieczającym w wysokości 38%) ze wszystkimi prawami dodatkowymi na rzecz przedsiębiorstwa przyjmującego odstąpienie. Odstąpienie wstępne rozciąga się także na wszelkie należności saldowe.
18.4. Klient jest uprawniony do odsprzedaży, do wykorzystania lub do zabudowania towaru zastrzeżonego jedynie w typowym, prawidłowym toku postępowania i jedynie pod tym warunkiem, że nastąpi faktyczne przejście należności na rzecz przedsiębiorstwa w rozumieniu powyższych punktów. Klient nie ma prawa do innego rodzaju dysponowania towarem zastrzeżonym, w szczególności do jego zastawiania lub przewłaszczenia na zabezpieczenie. Klient nie może uzgadniać ze swoimi odbiorcami zakazu cesji.
18.5. Przedsiębiorstwo upoważnia klienta nieodwołalnie do ściągania należności odstąpionych zgodnie z powyższymi punktami. Przedsiębiorstwo nie skorzysta z własnego prawa do ściągnięcia należności, dopóki klient będzie wykonywał swoje obowiązki płatnicze, również wobec osób trzecich. Na żądanie przedsiębiorstwa klient ma obowiązek wskazania dłużnika odstąpionej należności i udzielenia szczegółowych informacji – przy tym nie jest wystarczające udostępnienie przedsiębiorstwu wglądu do ksiąg i dokumentów handlowych – oraz powiadomienia dłużnika o tej cesji. Przedsiębiorstwo uprawnione jest do samodzielnego poinformowania dłużnika o cesji.
Z chwilą wstrzymania płatności, złożenia wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego lub też przeprowadzanie pozasądowego postępowania układowego z wierzycielami w sprawie restrukturyzacji zadłużenia wygasa prawo klienta do odsprzedaży, wykorzystania lub zabudowania towaru zastrzeżonego oraz upoważnienie do ściągnięcia scedowanych należności.
18.6. Klient ma obowiązek niezwłocznego poinformowania o działaniach osób trzecich związanych z egzekucją przymusową w odniesieniu do towaru zastrzeżonego oraz należności (z góry) scedowanych przy przekazaniu dokumentów koniecznych do złożenia sprzeciwu.
18.7. W przypadku zwłoki w płatności ze strony klienta, przedsiębiorstwo ma prawo do odebrania towaru zastrzeżonego po jednorazowym upomnieniu, a klient jest zobowiązany do wydania go. Klient udziela przedsiębiorstwu prawa do wchodzenia na własny teren, do oznaczania lub zabrania dostarczonego towaru. Koszty odbioru ponosi klient.
18.8. Jeśli wartość możliwa do zrealizowania udzielonych zabezpieczeń przekracza zabezpieczane należności o więcej niż trzydzieści osiem procent, wówczas przedsiębiorstwo jest zobowiązane w takim stopniu do zwrotu przeniesienia lub wydania jej na życzenie klienta.
19. Obowiązujące prawo. Obowiązuje prawo polskie po wykluczeniu Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Językiem umowy jest język polski.