Zasady korzystania z e-faktury

Zasady Korzystania z Systemu Elektronicznej Faktury (ZKzSEF)
 
I. Postanowienia ogólne
 
Niniejszy regulamin określa zasady i warunki techniczne wystawiania i przesyłania przez BayWa Agro Polska Sp. z o.o. faktur elektronicznych. Podstawą prawną wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej jest art. 2 pkt 31-32, art.106m oraz art.106n i inne dot. faktur w ustawie o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r.(Dz.U.2018.2174 t.j. z dnia 2018.11.21)  zwanej dalej Ustawą. Niniejszy regulamin jest udostępniony za pośrednictwem strony internetowej BayWa Agro Polska Sp. z o.o.: www.baywa.pl
Każdy klient otrzymujący e-faktury zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem (ZKzSEF), przed wypełnieniem druku zgody na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną lub wniosku o otwarcie konta klienta oraz przestrzegania jego postanowień.
 
 
II. Opis i warunki wystawiania faktur elektronicznych i ich przesyłania
 
Faktura wystawiona i przesłana w formie elektronicznej zgodnie z przepisami Ustawy jest równoważna fakturze wystawionej w formie papierowej i stanowi dokument księgowy wystawiony przez BayWa Agro Polska Sp. z o.o. Warunkiem otrzymywania faktur jest złożenie przez Partnera/Klienta pisemnej zgody (oświadczenia) na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej. Faktury będą przesyłane w formie elektronicznej nie wcześniej niż od następnego dnia po otrzymaniu przez BayWa Agro Polska Sp. z o.o, podpisanej pisemnej zgody (oświadczenia) na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej. Faktura jest plikiem w formacie PDF z zapewnieniem autentyczności pochodzenia i integralność jej treści w przypadku jej wysłania z adresu pracownika BayWa Agro Polska Sp. z o.o. wskazanego w pkt. 6. Faktura elektroniczna będzie wysyłana na adres poczty elektronicznej wskazany na formularzu zgody na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną.
BayWa Agro Polska Sp. z o.o. będzie wysyłać faktury z adresu mailowego właściwego pracownika lub działu firmy o ogólnej domenie: (...)@baywa.com wg schematu (imię.nazwisko@baywa.com) lub (dział@baywa.com) Zgoda na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej nie wyłącza prawa do wystawienia i przesyłania faktur w formie papierowej.
 
 
III. Zmiany adresu e-mail i rezygnacja z wystawiania faktur elektronicznych i otrzymywania ich drogą elektroniczną.
 
 
Zmiany adresu e-mail, na który mają być wysłane faktury należy dostarczyć pisemnie na formularzu zgody na otrzymywanie faktur lub wniosku o otwarcie konta klienta z adnotacją „Aktualizacja”. Partner/Klienta jest uprawniony do rezygnacji z otrzymywania faktur w formie elektronicznej. Wycofanie akceptacji następuje na podstawie „Zawiadomienia o cofnięciu zgody na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej” wysłanej na adres centrala@baywa.com lub na ostatni adres (…)@baywa.com z którego otrzymano fakturę elektroniczną. Ponowna aktywacja zasad wystawiania faktur elektronicznych i ich otrzymywania wymaga złożenia nowej „Zgody na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną”.
Zasady Korzystania z Systemu Elektronicznej Faktury (ZKzSEF)
 
 
I. Postanowienia ogólne
 
Niniejszy regulamin określa zasady i warunki techniczne wystawiania i przesyłania przez BayWa Agro Polska Sp. z o.o. faktur elektronicznych. Podstawą prawną wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej jest art. 2 pkt 31-32, art.106m oraz art.106n i inne dot. faktur w ustawie o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r.(Dz.U.2018.2174 t.j. z dnia 2018.11.21)  zwanej dalej Ustawą. Niniejszy regulamin jest udostępniony za pośrednictwem strony internetowej BayWa Agro Polska Sp. z o.o.: www.baywa.pl
Każdy klient otrzymujący e-faktury zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem (ZKzSEF), przed wypełnieniem druku zgody na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną lub wniosku o otwarcie konta klienta oraz przestrzegania jego postanowień.
 
 
II. Opis i warunki wystawiania faktur elektronicznych i ich przesyłania
 
Faktura wystawiona i przesłana w formie elektronicznej zgodnie z przepisami Ustawy jest równoważna fakturze wystawionej w formie papierowej i stanowi dokument księgowy wystawiony przez BayWa Agro Polska Sp. z o.o. Warunkiem otrzymywania faktur jest złożenie przez Partnera/Klienta pisemnej zgody (oświadczenia) na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej. Faktury będą przesyłane w formie elektronicznej nie wcześniej niż od następnego dnia po otrzymaniu przez BayWa Agro Polska Sp. z o.o, podpisanej pisemnej zgody (oświadczenia) na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej. Faktura jest plikiem w formacie PDF z zapewnieniem autentyczności pochodzenia i integralność jej treści w przypadku jej wysłania z adresu pracownika BayWa Agro Polska Sp. z o.o. wskazanego w pkt. 6. Faktura elektroniczna będzie wysyłana na adres poczty elektronicznej wskazany na formularzu zgody na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną.
BayWa Agro Polska Sp. z o.o. będzie wysyłać faktury z adresu mailowego właściwego pracownika lub działu firmy o ogólnej domenie: (...)@baywa.com wg schematu (imię.nazwisko@baywa.com) lub (dział@baywa.com) Zgoda na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej nie wyłącza prawa do wystawienia i przesyłania faktur w formie papierowej.
 
 
III. Zmiany adresu e-mail i rezygnacja z wystawiania faktur elektronicznych i otrzymywania ich drogą elektroniczną.
 
 
Zmiany adresu e-mail, na który mają być wysłane faktury należy dostarczyć pisemnie na formularzu zgody na otrzymywanie faktur lub wniosku o otwarcie konta klienta z adnotacją „Aktualizacja”. Partner/Klienta jest uprawniony do rezygnacji z otrzymywania faktur w formie elektronicznej. Wycofanie akceptacji następuje na podstawie „Zawiadomienia o cofnięciu zgody na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej” wysłanej na adres centrala@baywa.com lub na ostatni adres (…)@baywa.com z którego otrzymano fakturę elektroniczną. Ponowna aktywacja zasad wystawiania faktur elektronicznych i ich otrzymywania wymaga złożenia nowej „Zgody na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną”.